Общи условия
за използване на уебсайт
www.fonnit.bg

Добре дошли в нашия уебсайт!

Регистрацията и използването на услугите,
предоставени чрез уебсайта изискват Вашето съгласие с
настоящите Общи условия.

Настоящите Общи условия уреждат
отношенията между посетителите и потребителите на услугите и ресурсите в
уебсайта www.fonnit.bg, от
една страна и  администратора на
уебсайта, от друга.

Партньорска мрежа

I. Дефиниции

Общи условия, ОУ
– условията, които регламентират използването на Уебсайта и неговите Услуги и ресурси.

Уебсайт, Сайт
– обособено пространство в Интернет с уеб адрес (URL): www.fonnit.bg

Администратор, Ние – дружеството,
което управлява и поддържа Уебсайта и Услугите – “Ню
Фоун 2014“ ЕООД, вписано в Търговския регистър на Република България с ЕИК
202853262, със седалище и адрес на управление: гр. Белослав, ул. “Бельов” №15.

Потребител
физическо или юридическо лице, което използва Услугитев Уебсайта.

Посетител – физическо
или юридическо лице, което осъществява достъп до Уебсайта без
регистрация.

Услуги – всички услуги, ресурси и функционалности,
предоставени от Администратора чрез Уебсайта

Сертификат – сертификат Fonnit, издаван от Администратора, удостоверяващ качество и техническа изправност
на използвани мобилни устройства

II. Валидност и действие

1. Настоящите ОУ представляват правно
споразумение, което има обвързваща сила за Потребителите и Посетителите на
Уебсайта, от една страна и Администратора, от друга.

2. Взаимоотношенията между страните се
регулират изключително и само от тези ОУ, от Политиката за поверителност и
бисквитки и други правила и условия в писмена форма, създадени и публикувани от
Администратора в Уебсайта, които са неразделна част от настоящите ОУ.

3. Настоящите ОУ се прилагат еднакво за
Потребители и Посетители на Уебсайта. Общите условия не разглеждат, нито
регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с
предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети страни,
доколкото тези услуги не се предоставят и контролират от Администратора.

4. Създаването на регистрация не е
задължително условие при осъществяване на достъп и преглед на ресурсите в
Уебсайта. Регистрацията е задължителна, ако Потребителят желае да използва
Услугите, предоставени от Администратора. Създавайки потребителски профил, Потребителят
декларира, че има нужната дееспособност за сключване на договори от разстояние.
Заявки за Услугата, направени от непълнолетни лица, могат да се анулират от
родител/настойник след писмено уведомление до Администратора или да бъдат
валидирани чрез съгласие на родителя/настойника в писмен вид или с email, с
което да потвърдят поръчка от непълнолетен. Потребителят се задължава да
предоставя само вярна, актуална и пълна информация за себе си. Всеки Потребител
е изцяло отговорен за поддържането на актуалността на информацията в своя
профил и за гарантирането на поверителността на своята парола. Потребителят
носи отговорност за всички действия, извършени чрез неговия профил. При
съмнение че профилът е бил използван или достъпван от трето лице без съгласието
на Потребителя, следва да се сигнализира незабавно на: …@….

5. При регистрация и създаване на
потребителски профил, всеки Потребител е задължен да предостави имейл, телефон
и три имена.

6. Потребители, които използват Услугите с
търговска и комерсиална цел не се ползват от специалната защита на
потребителите, предоставена от Закона за защита на потребителите.

III. Изменение и достъп до Общите условия

7. Администраторът си запазва правото да
променя ОУ на Уебсайта по всяко време. Потребителите и Посетителите ще бъдат
уведомявани за промените чрез съобщение, поместено на видно място в Уебсайта. С
приемането на тези ОУ, Потребителят се съгласява да се информира периодично за
промените. При несъгласие с новата версия на ОУ, Потребителят не следва да
използва Уебсайта и предоставените чрез него Услуги след влизането в сила на
промените и има право да заяви пред Администратора изрично заличаване на
профила и личните му данни. Ако Потребителят продължи да използва Уебсайта и
Услугите след актуализирането на ОУ, ще се счита, че същият е съгласен с
последната публикувана версия на ОУ.

IV. Предмет и характеристика на Услугите

8. Администраторът предоставя Услуги по техническа
диагностика и сертифициране на използвани мобилни телефони с цел
удоствореряване на тяхното качество и софтуерна изправност чрез издаване на Сертификат.[E1]  Диагностиката
се извършва посредством мобилно приложение, което Потребителят следва да
изтегли и инсталира на паметта на своето устройство, предмет на диагностиката. Една
част от диагностиката се извършва автоматично, а друга изисква намеса чрез
следване на определени стъпки от Потребителя.

9. Различните видове Сертификати, които
Администраторът предоставя, са описани в секцията „Продукти“ на Уебсайта.

10. Услугите и ресурсите на Уебсайта се използват по желание на
Потребителя, на негов собствен риск и отговорност. Потребителят носи
отговорност за избора на всяка Услуга и за съответствието й с неговите
очаквания по отношение на вида, качеството, функционалностите и основното
предназначение на Услугата.

V. Методи за плащане

11. Цените на Услугите, предлагани в Уебсайта
на Администратора са в български лева (BGN), с включени в тях всички данъци и такси.

12. Цените на Услугите са валидни до датата,
посочена в Уебсайта (ако е посочена крайна дата) или до последващата им
промяна, извършена от Администратора. Съобщението за намалени цени е
представено чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертана.

13. Заплащането на Услугите се извършва чрез
наличните в Уебсайта методи за плащане. Дължимата от Потребителя крайна сума за
заявената от него Услуга, включително всички данъци, такси и разноски, когато
такива се дължат, са посочени преди финализиране на плащането. В зависимост от
избрания метод за плащане, е възможно да се начисляват допълнителни такси,
съгласно актуалната тарифа на съответния доставчик на избраната платежна услуга.
Препоръчително е запознаване с условията и цените за услуги на съответния
доставчик, за да се избере най-подходищия или икономичен начин на плащане от
наличните. С приемането на настоящите ОУ, 
Потребителят изразява  своето
съгласие за авансово заплащане на стойността на Услугата.

VI. Предоставяне на Услугата

14. Всеки закупен Сертификат (освен Fonnit Impact) се предоставя на Потребителя чрез SMS или Viber съобщение, което съдържа URL адрес до заявения сертификат в PDF формат.

15. Валиден достъп до предоставените Сертификати може да
бъде осъществен само чрез URL адреса, предоставен от Администратора.

16. Администраторът не носи отговорност за достоверността
на съдържанието на Сертификати, които не се достъпват чрез предоставения URL и които са разпространени извън
Уебсайта на Администратора.

17. Сертификатите Fonnit Impact се получават само в определени търговски
обекти на Администратора, посочени в Уебсайта.

18. При проблеми или установени нередности припредоставянето
на Услугата, Потребителят може да се свърже с Администратора на телефон 0879 060 009 или имейл [email protected] 

VII. Права и задължения на страните

19. Потребителят се задължава:

19.1. да използва предлаганите в Уебсайта Услуги и
ресурси законосъобразно, съгласно предназначението и в съответствие с
настоящите ОУ;

19.2. да предоставя точна и вярна информация при
регистрация и заявяване на Услугата, да не се представя за друго лице, да не
създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин,
да не се опитва да въведе в заблуждение за своята самоличност при осъществяване
на комуникации през Уебсайта, да не извършва фиктивни заявки за предоставяне на
Услугата;

19.3. да осъществява достъп до Услугите, Сертификатите и
ресурсите на Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от Администратора,
както и да не използва, копира и разпространява, в цялост или части от Уебсайта,
неговите ресурси, Сертификатите и съдържанието им за каквито и да цели, извън изрично
посочените в ОУ;

19.4. да заплати цената на Услугите съгласно избрания
платежен метод.

20. Забранено е извършването на което и да е от следните
действия от страна на Потребителя: копирането,
адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни
насофтуера в уебсайта, включително, но не само Flash,PHP,HTML, JavaScript, JavaApplets или
друг код и/или програмни ресурси; заобикалянето, премахването,
манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и
технически средства за защита на услугите и на уебсайта от неоторизиран достъп,
от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия,
включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат
блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и разпространение
на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността
на Услугите и на Уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на
уебсайта.

21. Потребителят има право:

21.1. да използва законосъобразно Уебсайта и
всички Услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ;

21.2. да създаде уникален потребителски профил и
да актуализира личните
си данни в процеса на изпращане на заявка на Услугата;

21.3. да прекрати по всяко време, по свое
усмотрение и желание, използването на Услугите и Уебсайта и да поиска
заличаване /изтриване/ на своя профил и лични данни;

21.4. при регистрация в Уебсайта и/или получаване на Сертификат чрез
Viber, да даде съгласието си за получаване на рекламни съобщения относно продуктите и Услугите на Администратора и негови
партньори.[E2] 

22. Администраторът има право:

22.1. по всяко време, по свое усмотрение да
прави изменения в Услугите и в Уебсайта във връзка с поддържането, развитието
и/или подобряване качеството на предоставяните от него Услуги, както и да
разширява обхвата на Услугите, без писмено
уведомление до потребителите и без да носи отговорност за това;

22.2. да блокира достъпа на Потребители и Посетители
до Уебсайта при нарушаване на ОУ, Политиката за лични данни и други писмени
условия, които са неразделна част от ОУ, включително, но не само при
извършване,  опит или при реална опасност
да бъдат извършени от Потребителиили от лица, използващи техните профили,
незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и
функционирането на Услугите и/или на Уебсайта, или са засегнати законни
интереси на потребителите, на Администратора или негови партньори, контрагенти
и други свързани лица, или в защита на друг, значим обществен интерес;

22.3. с оглед повишаване качеството на Услугите, при
извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на
информацията и други свързани с това дейности, временно да ограничи или преустанови
предоставянето на Услугите;

22.4. по всяко време, по свое усмотрение да
актуализира или да прави промени в цените на Услугите, като не дължи
предварително  уведомление на Потребителите за тези промени и не носи
отговорност за узнаването им. 

23. Администраторът се задължава:

23.1. да достави на Потребителя срещу възнаграждение възможност за ползване на Услугата, съгласно параметрите, обявени в Уебсайта на Администратора;

23.2. да полага дължимата грижа за
предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на заявената и
заплатена от него Услуга, предмет на настоящите Общи условия, при стриктно
спазване на същите и на действащото на територията на Република България
законодателство.

VIII. Отговорност на страните

24. До максимално допустима от приложмото законодателство
степен, Администраторът не носи отговорност:

24.1. пред Потребителя за преки или косвени вреди, настъпили в резултат на използване на
Услугите или пред трета страна за преки, косвени, специфични, инцидентни или
други вреди;

24.2. за качеството,
надеждността, точността на Услугите, както и за годността им да послужат за
определена цел;

24.3. за случаите, в които
Потребителят използва предоставените Услуги в нарушение на Общите условия и/или
на приложимото законодателство. В случай на установяване на такива действия, Доставчикът
си запазва правото да спре достъпа на Потребителя до Услугите и да уведоми
съответните държавни органи, както и третите страни, които са били засегнати;

24.4.за вреди, които са
причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и подвеждаща информация и/или
данни, публикувани от рекламодатели или от други информационни източници в
Уебсайта;

25. Администраторът се освобождава от
отговорност и от изпълнение на задълженията си по настоящите ОУ при появата на Непреодолима сила.

26. (1) В случай че Потребителят има съмнения
относно качеството на Услугите или съдържанието или надеждността на Уебсайта, Потребителят
не следва да използва същите. Във всички останали случаи, ако въпреки тези
съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва Услугите или ресурсите
на Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.
(2) Потребителят приема и се съгласява, че ще загуби правото си на отказ, след
като договорът за предоставяне на Услугата бъде изпълнен изцяло от Администратора.

27. Администраторът не дава гаранция, че
сертифицирането на мобилните устройства на Потребителите ще увеличи шанса за
тяхната успешна продажба, за увеличаване на тяхната стойност,за рентабилността
им, както и за удовлетвореността от използване на серитифцираните мобилни
устройства. Администраторът не е страна и не носи отговорност за отношенията
между лицето, сертифицирало своето мобилно устройство, и трети страни
(включително, но не само купувачи).

28. Администраторът не носи отговорност за
непредвидена загуба на информация и лични данни, съхранявани на сертифицираните
мобилни устройства.

29. Администраторът не предоставя услуги по
гаранционно обслужване и сервиз на сертифицираните мобилни устройства.
Предоставянето на сертификат не разрешава съществуващите софтуерни
неизправности на мобилното устройство на Потребителя, а само констатира
неговото актуално техническо състояние към момента на предоставяне на
сертификата.

IX. Защита на лични данни

30. С достъпа до Уебсайта, Потребителят
приема, че личните му данни могат да бъдат събирани, обработвани и съхранявани
от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на
Уебсайта, съгласно ОУ и публикуваната в Уебсайта Политика за поверителности
бисквитки, която е неразделна част от ОУ и е достъпна тук.[E3] 

31. Администраторът предприема мерки за защита
на личните данни на Потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на
личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

X. Интелектуална собственост

32. Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, фогографски и други
изображения, графики, лога на търговски марки, бази данни и софтуер, които са
собственост на Администратора или са лицензирани от правоносителите им  и са защитени от българските или други
приложими международни актове за авторски и други права върху интелектуална
собственост.
Възпроизвеждането на Услугите, на Уебсайта, на Сертификатите, на приложението
за диагностика и/или на който и да е техен елемент, обект на интелектуална
собственост, извън позволените съгласно тези ОУ случаи, може да се извършва
само и единствено с писменото съгласие на Администратора. Използването на
Услугите и на Уебсайтa не предоставя на Потребителите каквито и да е права
върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е
част от тях.

33. Администраторът предоставя на Потребителя
ограничен, отменим, неизключителен, непрехвърлим лиценз за достъп и използване
на Услугите, съдържанието и ресурсите на
Уебсайта или други
материали само за лично или изрично уговорено и разрешено от Администратора
комерсиално ползване.

34. Администраторът притежава авторски права върху
приложението за диагностика и предоставя на Потребителя
ограничен, отменим, неизключителен, непрехвърлим лиценз за достъпа и използването му.

XI. Надзор. Алтернативно решаване на спорове

35. Надзорен
орган за защита правата на потребителите, които не използват Услугите за извършване на търговска или
професионална дейност, е Комисията за
защита на потребителите, с адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А,
ет.3, 4 и 6; телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.

36. При
споротносно задължения между
Администратора и Потребител, който не използва Услугите за извършване на търговска или професионална дейност, Потребителятможе да отнесе спора към органите за
алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на
чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на
потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на
потребителите на адрес www.kzp.bg  и в платформата за онлайн решаване на спорове
ОРС .

XII. Приложимо право

37. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство. Споровете във връзка с използването на Уебсайта и
предоставените в него Услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез
преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, ще се отнасят за
разглеждане и разрешаване от компетентния български съд.

XIII. Начини на плащане

38. Начин за плащане на сайта е само с банкова карта – VISA и MASTERCARD
XIV. Политика за връщане на плащане

39. FONNIT.BG връща плащането на клиента в срок от 14 дни от датата на плащането само в случаите на неуспешно изпълнение на услугата поради технически проблем. Сумата се възстановява с обратна операция по картата от която е направено плащането.

В сила от 10.04.2020 г.   

©  2020 “Ню Фоун 2014“ ЕООД|   Всички права запазени.

Телефон за конктакти

0700 42 080

0883 342 080

Емейл Адрес

Следвайте ни